Bolagsordning

GoldBlue AB (publ)
Org.nr. 559078-0465

BOLAGSORDNING
Antagen vid extra bolagsstämma den 7 juni 2019

§1
Bolagets firma är GoldBlue AB (publ).

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva konsultverksamhet inom IT, management, datorprogramutveckling och genom dotterbolag eller intressebolag bedriva spel på Internet, samt att äga och förvalta
fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 kronor.

§5
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000. Alla aktier är av samma slag.

§6
Styrelsen skall bestå av 3 - 8 ledamöter utan suppleanter.

§7
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§8
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§10
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998: 1479) om kontoföring av finansiella instrument.