Nyheter

GoldBlue beslutar om en företrädesemission om cirka 16,9 MSEK och offentliggör ny finansiell information

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget") har beslutat att, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 105 380 555 aktier, vilket vid en fulltecknad emission inbringar en total emissionslikvid om cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 juni 2019 och kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande den 8 maj 2019. För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. Företrädesemissionen är säkerställd upp till 85 procent. Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör även Bolaget preliminära delårssiffror för det första kvartalet 2019. 

Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa marknadsföring för alla marknader för att åter bygga upp kundbas, säkerställa medel för vidare teknikutveckling av plattformen för integration av exempelvis ytterligare betallösningar och spel, men även utveckla B2B-segmentet samt erhålla rörelsekapital och återbetalning av brygglån.

Sammanfattning av villkoren

-        Företrädesemission av aktier om cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader.

-        För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemission en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 0,16 SEK per aktie.

-        Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 7 juni 2019 där kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

-        Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent genom teckningsförbindelser om 23 procent från nuvarande aktieägare och externa investerare samtexternagarantiåtaganden om 62 procent.

-        Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 13 juni 2019.

-        Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019.

-        Bolaget har i samband med Företrädesemissionen upptagit ett brygglån om 3 MSEK.

Bakgrund och motiv

Under 2018 drabbades Bolaget, liksom övriga aktörer aktiva på den kinesisktalande spelmarknaden online, av kinesiska myndigheters sanktioner mot några av de mest populära mobila betaltjänsterna. Därtill försenades Bolagets integration av sportsbetting till spelsajterna, vilket gjorde att integrationen inte var på plats till världsmästerskapet i fotboll. Dessa händelser ledde till att Bolaget förlorade en stor andel aktiva kunder på kärnmarknaderna, vilket påverkade intäkterna kraftigt. Under helår 2018 sjönk Bolagets intäkter till cirka 29,6 MSEK från nästan 70,3 MSEK år 2017. Bolagets omedelbara åtgärder var att söka upp och integrera flera nya betallösningar, men flera av dessa visade sig också vara ostabila. Först i slutet på 2018 och efter ännu flera integrationer har Bolagets betallösningar visat en mycket större stabilitet. Därtill har Bolaget under hösten 2018 lanserat sportsbetting till spelutbudet.

Det har varit svårt att få tillbaka kunder på kärnmarknaderna, men under 2019 noteras en förbättring. Utvecklingen på GoldBlues nyligen lanserade marknader, för indonesisk-, vietnamesisk- och thaitalande kunder, har haft en bra start och spelsajterna har visat tillväxt. Dock har avsaknad av tillräckligt kapital för marknadsföring begränsat den möjliga tillväxten. Bolagets fokus på B2B-verksamhet har gett resultat och Bolaget signerade under mars 2019 sitt första B2B-avtal med Hatien Vegas Entertainment Resort. Avtalet innebär licensiering av GoldBlues plattformsteknologi samt återförsäljning av GoldBlues integrerade spelinnehåll och övriga system. Under den senaste tiden har GoldBlue även lanserat ett affiliateprogram för att förvärva nya kunder.

Genom långsiktiga kostnadsneddragningar i kombination med utökade satsningar mot nya marknader har GoldBlue som målsättning att uppnå lönsamhet under slutet av 2019 och framöver uppnå en jämnare balans mellan intäkter från ett flertal marknader. Att nå detta mål kräver dock utökade marknadsföringsinsatser och fortsatt teknikutveckling, varför Bolagets styrelse har beslutat om Företrädesemissionen villkorat extra bolagstämmas godkännande.

Företrädesemissionen

GoldBlues styrelse har beslutat att, villkorat av extra bolagsstämmans godkännande den 7 juni 2019, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 105 380 555 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader.

Den som är registrerad som aktieägare i GoldBlue på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 13 juni 2019 skall äga företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier teckna sig för fem (5) nya aktier till teckningskursen 0,16 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019.

Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent genom 23,0 procent teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och externa investerare samt till 62,0 procent genomexternagarantiåtaganden.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma 7 juni 2019
Offentliggörande av prospekt Vecka 24, 2019
Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt 11 juni 2019
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt 12 juni 2019
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 13 juni 2019
Handel med teckningsrätter 17julijuni- 27 juni 2019
Handel i BTA Fr.o.m. 17 juni 2019
Teckningsperiod 17 juni - 1 juli 2019
Beräknad dag för offentliggörande av Företrädesemissionens utfall 4 juli 2019
Likviddag 9 juli 2019

 Ny finansiell information

Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget nedan ny finansiell information för det första kvartalet 2019 för den koncern som GoldBlue AB (publ) innefattar. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information.*

Resultaträkning (KSEK) 1 januari - 31 mars 2019
Intäkter 4 327
Kostnad för sålda varor -2 691
Bruttoresultat 1 636
Administrationskostnader -6 134
Periodens resultat -4 497
   
Balansräkning (KSEK) 31 mars 2019
Totala anläggningstillgångar 16 062
Totalaanläggningstillgångaromsättningstillgångar 10 599
Summa tillgångar 26 662
   
Aktiekapital 5 917
Övrigt tillskjutet kapital 91 172
Annat eget kapital -76 863
Periodens resultat -4 497
Summa eget kapital 15 729
Totala skulder 10 933
Summa eget kapital och skulder 26 662
   
Kassaflödesanalys (KSEK) 1 januari - 31 mars 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 760
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 609
Kassaflöden från finansieringsverksamheten 9 944
Likvida medel vid periodens slut 5 495
   
Övriga nyckeltal  
Antal registreringar, st 32 288
Aktiva insättare, st 1 383
Insättningar, KSEK 12 446
Omsättning (turnover), KSEK 149 960
Bonusutbetalningar, KSEK 2 007

*) Observera att den finansiella historiken för det första kvartalet 2019 kan komma att ändra eftersom helårsiffrorna för 2018 kan ändras i och med den revision som nu genomförs. EUR/SEK-kursen som använts är 10,398 (Europeiska centralbanken den 29 mars 2019). Delårsrapporten för det första kvartalet offentliggörs den 16 maj 2019.

 Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig

Email: ir@goldblue.eu

Tel: +46 (0)8 559 25 266

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:48 CET.

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien.GoldBlue AB(publ)är ett svenskt noterat iGaming bolag, med fokus på tillväxtmarknader. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modern användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlueABär noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag.Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.