Nyheter

GoldBlue offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i beslutad företrädesemission ("Företrädesemissionen") i GoldBlue som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 juni 2019 ("Prospektet").

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att GoldBlue den 26 juni 2019 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget erhållit ett bud på Bolagets plattformsteknologi om cirka 13,6 MSEK från en speloperatör med fokus mot den asiatiska marknaden. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.goldblue.eu.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och har idag den 27 juni godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet skall läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på GoldBlues hemsida (www.goldblue.eu) och på Aktieinvest FK AB:s hemsida (www.aktieinvest.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som innan offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 1 juli 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Box 7415 103 91 Stockholm eller via e-post till emission@aktieinvest.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissonen hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet och det tidigare offentliggjorda tilläggsprospektet hålls tillgängliga på GoldBlues hemsida, www.goldblue.eu och bifogats som pdf.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
E-mail: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modernt användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.