Nyheter

GoldBlues företrädesemission om 14,2 MSEK fulltecknad

Den 14 december 2018 avslutades teckningstiden i GoldBlue AB:s (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget") företrädesemission. Av emissionsstorleken om ca 14,2 MSEK tecknades 22 128 816 units, motsvarande ca 10 MSEK via nyttjande av rätter. 7 581 736 units, ca 3,4 MSEK tecknades utan företräde och 1 903 615 units, ca 0,8 MSEK, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts. Av ovanstående omfattar kvittningar av tidigare upptagna brygglån ca 2,9 MSEK. Emissionen, som var fullt ut garanterad, inbringar därmed ca 14,2 MSEK före emissionsomkostnader som beräknas uppgå till ca 2 MSEK inkluderande garanternas ersättningar.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i GoldBlue att uppgå till 63 228 334, samtliga aktier av samma slag. Aktiekapitalet ökas med 2 845 275,03 SEK för att efter företrädesemissionen uppgå till 5 690 550,06 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner som ges ut i emissionen av serie TO 2 fullt ut nyttjas kommer antal aktier i Bolaget att öka med 10 538 055 st, motsvarande en utspädning med ca 14,3 procent.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på NGM Nordic MTF fram tills dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas vara slutförd omkring den mitten av januari 2019.

Rådgivare i samband med emissionen har varit G&W Fondkommission och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut. G&W Fondkommission är Bolagets mentor avseende listningen vid NGM Nordic MTF.

Rune Löderup, styrelsens ordförande kommenterar: "Vi är nöjda över det stora intresse som emissionen har tilldragit sig i denna turbulenta aktiemarknad och jag vill passa på att dels tacka de aktieägare som fortsätter att stötta oss genom deltagande i den genomförda företrädesemissionen, och tacka för teckningar från nytillkommande aktieägare. Emissionen har också gett oss några nya välkända namn från igaming branschen som investorer. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att expandera tillväxten på våra marknader mot lönsamhet. Vi ser med tillförsikt fram emot utvecklingen under 2019.

Jihua Liu,

IR ansvarig Email: ir@goldblue.eu 

Tel: +46 (0)8 559 25 266

Denna information är sådan information som GoldBlue är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl. 08:38 CET.  

GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.