Nyheter

GoldBlues företrädesemission tecknad till 14,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden för GoldBlue AB (publ):s ("GoldBlue" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte ut den 1 juli 2019 och företrädesemissionen tecknades till 85 procent, vilket innebär att GoldBlue tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

34 996 230 aktier, motsvarande cirka 33,2 procent av erbjudandet, tecknades med stöd av teckningsrätter. 21 237 938 aktier, motsvarande cirka 20,2 procent, tecknades utan stöd av teckningsrätter. 33 339 303 aktier, motsvarande cirka 31,6 procent, tecknades av garantiåtagare.

Genom företrädesemissionen ökar GoldBlues aktiekapital med 8 061 612,39 SEK till 13 752 162,36 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökar med 89 573 471 till 152 801 804 aktier. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 29, 2019.

"Vi tackar alla aktieägare som fortsätter stötta oss, men även alla nytillkomna aktieägare för ert förtroende. Det är även mycket glädjande att flera av GoldBlues nyckelpersoner har valt att teckna sig i denna emission. Vi är mycket nöjda över att säkerställa kapital i dessa turbulenta tider för bolag inom iGaming. Kapitaltillskottet från emissionen ger oss förutsättningar att expandera vår tillväxt genom utökad marknadsföring. Tillsammans med budet vi utvärderar på vår plattformsteknologi och de stora kostnadsbesparingar vi genomfört så har vi möjlighet att fokusera större kapitalresurser på att göra våra spelsiter framgångsrika" säger styrelseordförande Rune Löderup.

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
E-mail: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2019 kl. 11:48  CEST.

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader de senaste produkterna inom iGaming, som drivs på ny teknik, med modernt användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i GoldBlue i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.